Dr. Barbie Breathitt at Shekinah Church July 2019.

Play Video